Τοποθέτηση του WAKEUPCyprus στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Quotes

...life is 10% what happens to you and 90% how you react to it!...

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Τι είναι ο Ευρ.Μηχ.Σταθερότητας; Στις 30/4/2013 με την ψήφιση του Μνημονίου η Βουλή εκχώρησε την κρατική κυριαρχία σε έναν ιδιωτικό οργανισμό που έχει απόλυτη ασυλία (δικαστική διοικητική κλπ) χωρίς καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση με δικαίωμα κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας -


ΣΥΝΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7
Διευθύνων σύμβουλος
1. Ο διευθύνων σύμβουλος ορίζεται από το συμβούλιο διοικητών μεταξύ υποψηφίων που έχουν

την υπηκοότητα ενός μέλους του ΕΜΣ, σχετική διεθνή πείρα και υψηλό επίπεδο ικανοτήτων σε
οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα. Ενόσω κατέχει το αξίωμα αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος
δεν μπορεί να είναι διοικητής ή διευθυντής ή αναπληρωτής αυτών.
2. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου είναι πενταετής. Δύναται να επανεκλεγεί άπαξ. Ο
διευθύνων σύμβουλος παύει, ωστόσο, να ασκεί το αξίωμα, εφόσον το συμβούλιο διοικητών λάβει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθύνων σύμβουλος προεδρεύει των συνεδριάσεων του συμβουλίου διευθυντών και
συμμετέχει στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διοικητών.
4. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι προϊστάμενος του προσωπικού του ΕΜΣ. Είναι υπεύθυνος για
την οργάνωση, τον διορισμό και την απόλυση των μελών του προσωπικού σύμφωνα με τον
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης που πρόκειται να θεσπίσει το συμβούλιο διευθυντών.
5. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπος του ΕΜΣ και διευθύνει, υπό την
αιγίδα του συμβουλίου διευθυντών, τις τρέχουσες δραστηριότητες του ΕΜΣ.
=========
Δηλαδή  αυτός ΔΕΝ είναι εκλελεγμένος από πουθενά αλλά διορισμένος για 5 χρόνια.
Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι διορίζουν αυτούς τους τύπους, όπως διορίστηκε πρωθυπουργός της Ιταλίας ο Μόντι και πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Παπαδήμος! 
Πρώην τραπεζίτες, ο μεν Παπαδήμος αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας 
=========
ΑΡΘΡΟ 9
παραγραφος
3. Ο διευθύνων σύμβουλος ζητεί εγκαίρως την καταβολή μη καταβληθέντος εγκεκριμένου
κεφαλαίου, εάν χρειάζεται προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αδυναμία πληρωμής του ΕΣΜ για
οιαδήποτε προγραμματισμένη ή άλλου είδους οφειλή σε πιστωτές του ΕΜΣ. Ο διευθύνων
σύμβουλος ενημερώνει το συμβούλιο διευθυντών και το συμβούλιο διοικητών σε περίπτωση
τέτοιου είδους πρόσκλησης καταβολής. Όταν διαπιστώνεται πιθανή έλλειψη κεφαλαίων του ΕΜΣ,
ο διευθύνων σύμβουλος προβαίνει στις εν λόγω προσκλήσεις καταβολής το συντομότερο δυνατόν,
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο ΕΜΣ διαθέτει επαρκή κεφάλαια ώστε να ανταποκριθεί στις
οφειλές του προς τους πιστωτές κατά την ημερομηνία λήξεώς τους.
Τα μέλη του ΕΜΣ αναλαμβάνουν αμετακλήτως και άνευ όρων να ανταποκριθούν σε οιαδήποτε πρόσκληση καταβολής απαιτητού κεφαλαίου την οποία θα τους απευθύνει ο διευθύνων σύμβουλος σύμφωνα
με την παρούσα παράγραφο.
Η εν λόγω καταβολή πραγματοποιείται εντός επτά ημερών από την
παραλαβή.
 ===========
Δηλαδή ο διορισμένος (προφανώς από τις τράπεζες) έχει το δικαίωμα να διατάζει κυριολεκτικά τα κράτη μέλη να καταβάλουν ένα ποσό το οποίο θεωρεί ο ίδιος ως οφειλόμενο και τα κράτη υποχρεούνται εντός 7 ημερών να τα δώσουν αλλοιώς αφού τα κράτη άνευ όρων και αμετάκλητα έχουν χάσει την κυριαρχία τους έχει το δικαίωμα να κατάσχει δημόσια περιουσία!
==========
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 22
Επενδυτική πολιτική
1. Ο διευθύνων σύμβουλος εφαρμόζει συνετή επενδυτική πολιτική για τον ΕΜΣ προκειμένου να
εξασφαλίσει την υψηλότερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς του, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές που θα θεσπιστούν και θα επανεξετάζονται τακτικά από το συμβούλιο
διευθυντών. Ο ΕΜΣ έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί μέρος των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου των
επενδύσεων για την κάλυψη των λειτουργικών και διοικητικών του δαπανών.
2. Οι πράξεις του ΕΜΣ είναι σύμφωνες με τις αρχές της υγιούς οικονομικής διαχείρισης και της
ορθής διαχείρισης του κινδύνου. T/ESM 2012/el 39
==========
Το "συνετή πολιτική" δεν είναι νομικός όρος και δεν μπορεί να ερμηνευθεί νομικά ουσιαστικά==================
ΑΡΘΡΟ 25
Κάλυψη ζημιών
1. Οι ζημίες από πράξεις του ΕΣΜ καταλογίζονται:
α) πρώτον, στο αποθεματικό κεφάλαιο,
β) δεύτερον, στο καταβεβλημένο κεφάλαιο, και
γ) τέλος, σε ένα κατάλληλο ποσόν του εγκεκριμένου μη καταβεβλημένου κεφαλαίου, το οποίο
καθίσταται απαιτητό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3.
2. Εάν μέλος του ΕΜΣ αδυνατεί να καλύψει την απαιτούμενη πληρωμή μετά από σχετική
πρόσκληση καταβολής κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 2 ή 3, απευθύνεται
αναθεωρημένη αυξημένη απαίτηση καταβολής κεφαλαίου σε όλα
τα μέλη του ΕΜΣ με σκοπό να
διασφαλιστεί ότι ο ΕΜΣ λαμβάνει το συνολικό ποσό του αναγκαίου καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Το συμβούλιο διοικητών αποφασίζει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι το σχετικό μέλος
του ΕΜΣ ρυθμίζει την οφειλή του στον ΕΜΣ εντός εύλογης προθεσμίας. Το συμβούλιο διοικητών
δικαιούται να απαιτήσει πληρωμή τόκων υπερημερίας για το οφειλόμενο ποσό.
3. Όταν μέλος του ΕΜΣ ρυθμίζει το χρέος του έναντι του ΕΜΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2,
το πλεόνασμα κεφαλαίου επιστρέφεται στα υπόλοιπα μέλη του ΕΜΣ σύμφωνα
με κανόνες που
θεσπίζονται από το συμβούλιο διοικητών.
===============
Δηλαδή με λίγα λόγια τις ζημιές από τις επιλογές του διορισμένου θα τις υφίστανται τα κράτη δηλαδή εσείς και εγώ 
===================
ΑΡΘΡΟ 28
Εσωτερικός έλεγχος
Θεσπίζεται λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
==============
Η μεγαλύτερη κοροϊδία!
Όπως έλεγχαν την Leman Brothers την AIG που δημιούργησε το ντόμινο κατάρρευσης της παγκόσμιας οικονομίας!
=============
ΑΡΘΡΟ 29
Εξωτερικός έλεγχος
Οι λογαριασμοί του ΕΜΣ ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές τους οποίους
εγκρίνει το συμβούλιο διοικητών και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι πλήρως εξουσιοδοτημένοι να εξετάζουν
όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς του ΕΜΣ καθώς και να ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις
συναλλαγές του.
====
ΠΡΟΣΕΞΤΕ:  ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΦΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΑ!!!!!!!!
============
ΑΡΘΡΟ 32
Νομικό καθεστώς, προνόμια και ασυλίες
1. Για να είναι σε θέση ο ΕΜΣ να εκπληρώνει τον σκοπό του, παρέχονται στον ΕΜΣ στο
έδαφος κάθε μέλους του ΕΜΣ το νομικό καθεστώς και τα προνόμια και ασυλίες που
προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο. Ο ΕΜΣ επιδιώκει να αποκτήσει αναγνώριση του νομικού
καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του σε άλλα εδάφη στα οποία ασκεί δραστηριότητες ή
διατηρεί περιουσιακά στοιχεία.
3. Ο ΕΜΣ, η ακίνητη περιουσία, οι πόροι του και τα περιουσιακά του στοιχεία, ανεξαρτήτως
τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας από οιασδήποτε μορφής δικαστική διαδικασία, εκτός εάν
ο ΕΜΣ παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία του για τους σκοπούς οιασδήποτε διαδικασίας ή βάσει
των όρων οιασδήποτε συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των χρηματοδοτικών
του μέσων.
4. Η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ, 
ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης, δήμευσης, 
απαλλοτρίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης ή δέσμευσης βάσει
εκτελεστικών, δικαστικών, διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων. 
5. Τα αρχεία του ΕΜΣ και όλα τα έγγραφα που ανήκουν στον ΕΜΣ ή βρίσκονται στην κατοχή
του είναι απαραβίαστα. T/ESM 2012/el 47
========
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΥΛΙΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΧ

ESM: Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης ή Υποδούλωσης;

Ξέρεις τί είναι αυτός ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης, ο ESM, ο οποίος θα σώσει (υποτίθεται, έτσι λένε οι ηγέτες της ΕΕ) τους ευρωπαϊκούς λαούς; Σε ενημέρωσε κάποιος από αυτούς που κυβερνούν τη χώρα σου, που μετέχουν στη κυβέρνηση, που είναι βουλευτές κυβερνητικών ή/και άλλων κομμάτων; Ποιος επεξεργάστηκε τα άρθρα που ορίζουν το μηχανισμό αυτόν; Οι εκλεγμένες κυβερνήσεις ή οι διορισμένοι χαρτογιακάδες της Κομισιόν; Είναι αυτή η δουλειά τους; Τους πληρώνεις με τους φόρους σου για να σκαρώνουν παρόμοια τερατουργήματα; Οι κυβερνήτες των κρατών μελών τί κάνουν; Γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση; Αν ναι, συμφωνούν;Φυσικά και συμφωνούν. Τώρα που το σκέφτομαι, τόσο βεβαιώνομαι για το πλαστό της “κρίσης” του ευρώ, αλλά, ακόμα και αν είναι αληθινή, την εκμεταλλεύτηκαν μερικοί διεστραμμένοι εγκέφαλοι και με κλειδί την “κρίση” αυτή προσπαθούν να πασσάρουν αυτό τον υποτιθέμενο υποστηρικτικό μηχανισμό και μάλιστα γρήγορα γρήγορα πριν προφτάσουν οι λαοί της Ευρώπης να αντιδράσουν.Η αίσθησή μου είναι (γράφω “αίσθηση” επειδή δεν έχω στοιχεία, δεν ενημερώθηκα σχετικά, όλα κρατιούνται επτασφράγιστα μυστικά, εξ ού και συνομωσία των ελιτ) η αίσθησή μου είναι λοιπόν ότι θέλουν (ποιοι; τα μέλη της αφρόκρεμας του 1% βέβαια, που εμεις οι του 99% την κάναμε αφρόκρεμα με τα μυαλά και τα χέρια και την ψήφο μας φυσικά) να συγκεντρώσουν όλο τον πλούτο, όλων των κρατών μελών της Ευρώπης, και κατόπιν να δίνουν ανάσες στους ανθρώπους με το σταγονόμετρο. Να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο στις περιουσίες των πατρίδων μας, αλλά και στις ζωές μας.
TREATY
ESTABLISHING THE EUROPEAN STABILITY MECHANISM (ESM)
BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE REPUBLIC OF ESTHONIA, IRELAND, THE HELLENIC REPUBLIC, THE KINGDOM OF SPAIN, THE FRENCH REPUBLIC, THE ITALIAN REPUBLIC, THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE GRAND DUCHY OF LYXENBOURG, MALTA, THE KINGDOM OF THE NEDERLANDS, THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE PORTUGUESE REPUBLIC, THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE SLOVAK REPUBLIC, THE REPUBLIC OF FINLAND

Uploaded by antinemecis on Nov 9, 2011Συνοδεύουν το βίντεο:
Η επιμονή διάσωσης του Ευρώ και η πάση θυσία να προλάβουν να οργανώσουν το μόνιμο μηχανισμό στήριξης (ESM) για τη “σωτηρία” των ευρωπαϊκών λαών, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα τεράστιο κόλπο λεηλασίας που στήνεται στις πλάτες όλων μας!
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή Ευρωπαϊκός ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ;
Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο!!!Για ελληνικούς υπότιτλους και ρύθμιση υποτίτλων πατήστε “cc”Μεταφέρω το κείμενο: 
Αντιμετωπίζουν κρίση η ΕΕ και το ευρώ;
Τί μπορεί και θα έπρεπε να γίνει;
Η ΕΕ φτιάχνει μια νέα συνθήκη που λέγεται “επικύρωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας” ή ESM, μια συνθήκη χρέους!
Αρθρο 8/παρ.1
Ολα τα μέλη του κοινοβουλίου έχουν πρόσβαση στο προσχέδιο νόμου. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι 700 δισ. ευρώ.
Ερώτημα: Γιατί 700 δισ.; Από πού προέκυψε αυτό το νούμερο; Και από ποιον και σε ποια βάση υπολογίστηκε;
Αρθρο 9/παρ.3
Τα μέλη του ESM με το παρόν δεσμεύονται αμετάκλητα και άνευ όρωννα καταβάλλουν κατά απαίτηση οποιοδήποτε κεφάλαιο απαιτηθεί σε διάστημα 7 ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
Ερώτημα: Κανένα, στην ουσία. Αυτό το κομμάτι είναι ξεκάθαρο… Αν ο ESM χρειάζεται χρήματα, έχουμε προθεσμία 7 ημερών να πληρώσουμε. Αν συνυπολογίσουμε τις συνήθεις τραπεζικές διαδικασίες, αυτό σημαίνει ότι έχουμε 4 μέρες περιθώριο για να “κόψουμε” την επιταγή. Αλλά, τί σημαίνει αμετάκλητα και άνευ όρων; Τί θα συμβεί αν έχουμε νέο κοινοβούλιο; Ενα κοινοβούλιο που δεν θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στον ESM; Πρέπει να πληρώσουμε οπωσδήποτε;
Αρθρο 10/παρ.1
Το συμβούλιο ηγετών μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει το εγκεκριμένο κεφάλαιο και να τροποποιήσει το άρθρο 8 αναλόγως.
Ερώτημα: Ορίστε;.. Δηλαδή, τα 700 δισ. ευρώ είναι μόνο η αρχή; Ο ESM μπορεί να αυξάνει το αποθεματικό του όσο θέλει και όποτε θέλει; Και τότε, θα απαιτείται εμείς (βάσει του άρθρου 9) αμετάκλητα και άνευ όρων να πληρώνουμε;
Αρθρο 27/παρ.2 και 3
Ο ESM πρέπει να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Ο ESM, η περιουσία του, κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να έχουν ασυλία από κάθε μορφής δικαστική διαδικασία.
Ερώτημα: Δηλαδή, ο ESM μπορεί να μηνύσει εμάς, αλλά εμείς δεν μπορούμε να εγκαλέσουμε τον ESM στα δικαστήρια;
Αρθρο 27/παρ.4
Η περιουσία, κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία του ESM, πρέπει να έχουν ασυλία από έρευνα, επίταξη, κατάσχεση, απαλλοτρίωση, ή άλλης μορφής κατάσχεση, ανάσυρση ή αποκλεισμό από εκτελεστική, δικαστική, διοικητική ή νομοθετική δράση.
Ερώτημα: Η ασυλία από δικαστική δράση καλύφθηκε από το τελευταίο σημείο, αλλά αυτό σημαίνει ότι ούτε οι κυβερνήσεις μας, ούτε οι νομοθέτες μας, ούτε κανένας από τους δημοκρατικούς μας νόμους, μπορούν να έχουν κάποια επίδραση στον οργανισμό του ESM; Πρόκειται για μια πανίσχυρη συνθήκη!
Αρθρο 30/παρ.1
Οι διοικητές, εναλλακτικοί διοικητές, διευθυντές, εναλλακτικοί διευθυντές, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του προσωπικού, πρέπει να έχουνασυλία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με τις πράξεις τους καιδιασφάλιση απορρήτου, όσον αφορά έγγραφα και ντοκουμέντα.
Ερώτημα: Αρα, όποιος εμπλέκεται στον ESM είναι στο απυρόβλητο; Δεν μπορεί να του καταλογιστεί τίποτα; Και το απόρρητο των εγγράφων σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα καταστρέψουμε ή να έχουμε οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτά;
Η συνθήκη καθιερώνει νέο υπερκυβερνητικό οργανισμό, στον οποίο απαιτείται να μεταφέρονται απεριόριστα περιουσιακά στοιχεία εντός 7 ημερών, όταν υπάρχει τέτοιο αίτημα! Εναν οργανισμό, που μπορεί να μας μηνύσει αλλά έχει πλήρη ασυλία από κάθε μορφής δίωξη και που οι διευθυντές του απολαμβάνουν της ίδιας ασυλίας.
Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι ελεγκτές και κανένας νόμος δεν μπορεί να τον αγγίξει; Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εναντίον του; Ολα τα εθνικά κεφάλαια της Ευρώπης στα χέρια ενός και μόνον υπερκυβερνητικού οργανισμού που δεν έχει καν εκλεγεί; Αυτό είναι το μέλλον της Ευρώπης; Αυτή είναι η νέα Ευρωπαϊκή Ενωση; Μια Ευρώπη στερημένη από κυρίαρχα δημοκρατικά κράτη; Αυτό είναι που θέλετε;..
Αν δεν είναι αυτό που θέλετε, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπό σας. Είναι δικαίωμά σας να διαμαρτυρηθείτε!
__________________
ΣΗΜ.1. πληροφορίες γενικές: ESM-European Stability Mechanism
ΣΗΜ.2. Διάβασα και αυτό:
«Διαδώστε το βίντεο όσο μπορείτε, ενημερώστε τον κόσμο, αφυπνίστε τους γύρω σας!
Αν τους αφήσουμε να κάνουν αυτό που θέλουν παρακολουθώντας αμέτοχοι και αμήχανα τις εξελίξεις και τους σφετεριστές να φέρνουν τους πραξικοπηματίες… ίσως αργότερα να είναι αργά…
Μαζί με τους πραξικοπηματίες και τους επιτρόπους φέρνουν και δυνάμεις καταστολής…
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ!
»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου