Τοποθέτηση του WAKEUPCyprus στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Quotes

...life is 10% what happens to you and 90% how you react to it!...

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Το Δημόσιο Χρέος της Κύπρου - Επίσημα στοιχειά από την Eurostat το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους και άλλες συνδέσεις

Το link του Γραφείου Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών:


Το link της επίσημης Στατιστικής Υπηρεσίας της ΕΕ Eurostat:

12/2013 - 23 January 2013 
Third quarter of 2012 compared with second quarter of 2012 
Euro area and EU27 government debt nearly 
stable at 90.0% and 85.1% of GDP respectivelyΕδώ η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους  2012 που εκδόθηκε τον Απρίλη του 2013ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ∆ΑΝΕΙΑ
κατά την 31η
 Μαρ 2013
∆ΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Πιστωτής Νόµισµα Υπόλοιπο 31-03-2013 
εκ ευρώ
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου EUR 1.403,0
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα EUR 463,0
Σύνολο χρέους σε δάνεια εσωτερικού 1.866,0
∆ΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Πιστωτής Νόµισµα Υπόλοιπο 31-03-2013 
εκ ευρώ
Κυβέρνηση Ρωσικής Οµοσπονδίας EUR 2500,0
Τράπεζα Αναπτύξεως του Συµβουλίου της Ευρώπης EUR 282,3
Τράπεζα Αναπτύξεως του Συµβουλίου της Ευρώπης JPY 8,3
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων EUR 844,4
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων CHF 0,4
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων STG 1,4
Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο EUR 0,6
Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (1) EUR 306,9
Σύνολο χρέους σε δάνεια εξωτερικού 3944,3
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ 31/03/2013 5.810,3
Σηµ.:
(1) Εκδόσεις χρέους από το ΕΤΧΣ για Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία. 
 Υπόλοιπο Φεβρουαρίου 2013
Ηµεροµηνία: 07/05/2013


Διαχείριση Χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης
Νο 8 -  4ο Τρίμηνο 2012
Επισκόπηση συναλλαγών, 4ο
τρίµηνο 2012

Νόμος που προνοεί για την Διαχείριση του Δημόσιου Χρέους 195/12
Εδώ το Δημόσιο Χρέος όλων των χωρών του Πλανήτη από τον Economist


και εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου